Skopiowanie profili sieciowych do komputera powoduje automatyczną aktualizację ustawień bezprzewodowej sieci LAN komputera.

Zgodne aparaty

Ta funkcja jest dostępna w przypadku aparatów podłączonych do sieci bezprzewodowej za pośrednictwem przekaźnika bezprzewodowego WT-7 lub WT-5. Obsługiwane są następujące modele: D4S, D4, D810, D810A, D800/D800E, D750 i D7200.

Komputery w istniejącej sieci

Zwróć uwagę, że skopiowanie profili sieciowych do komputera może zmienić ustawienia bezprzewodowej sieci LAN, uniemożliwiając komputerowi łączenie z istniejącymi sieciami.

Połączenia ad-hoc

Ta opcja nie jest dostępna, jeśli Połączenie bezpośrednie (ad hoc) jest wybrane w asystencie połączenia aparatu.

 1. Utwórz nowy profil sieciowy.

  Wybierz Sieć > Ustawienia sieci w menu ustawień aparatu i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć profil sieciowy. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia profili Ethernet, skorzystaj z Instrukcji sieciowej dostarczonej wraz z aparatem. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z przekaźnika WT-7, WT-6 lub WT-5, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do przekaźnika.

 2. Kliknij Tak, gdy wyświetlony zostanie kreator połączenia.

 3. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie i uruchomić program Wireless Transmitter Utility. Kiedy pojawi się odpowiedni monit, wybierz kartę sieciową bezprzewodowej sieci LAN z rozwijanego menu w programie Wireless Transmitter Utility.

 4. Kliknij Dalej.

  Profil zostanie skopiowany do komputera i wyświetlony zostanie komunikat informujący o zakończeniu konfiguracji.

 5. Kliknij Dalej, a następnie wybierz folder docelowy i aplikację.

  Można wybrać folder docelowy dla zdjęć pobranych z aparatu w trybie przesyłania zdjęć. Kliknij Przeglądaj, aby dokonać wyboru z listy dostępnych folderów. Podfolder można wpisać w poniższym polu.

  Domyślne miejsce docelowe to:

  • Windows: \Users\„nazwa użytkownika”\Pictures\Wireless Transmitter Utility
  • macOS: /Users/„nazwa użytkownika”/Pictures/Wireless Transmitter Utility

  Aplikację służącą do wyświetlania zdjęć po zakończeniu przesyłania można wybrać z menu Po zakończeniu transferu otwórz za pomocą poniższej aplikacji. Dokonaj wyboru spośród Eksplorator Windows (lub, w systemie macOS, Finder), NX Studio, Capture NX-D i ViewNX-i. Aplikacje, które nie są zainstalowane, nie zostaną wymienione na liście.