Wykonuj poniższe czynności, aby łączyć się z aparatami wyposażonymi we wbudowaną sieć LAN.

Aparaty D850, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500 i D5300

Tych aparatów nie można parować z komputerem za pośrednictwem wbudowanej bezprzewodowej sieci LAN. Użyj zgodnego akcesorium sieciowego.

 1. Utwórz nowy profil sieciowy przy pomocy opcji Ustawienia sieci.

  Ścieżka do opcji Ustawienia sieci różni się w zależności od aparatu:

  • D6: Menu ustawień > Połącz z komp. (wewn. Wi-Fi) > Ustawienia sieci
  • Z 9/Z 8/Z f: Menu sieci > Połącz z komputerem > Ustawienia sieci
  • Inne aparaty: menu ustawień > Połącz z komputerem > Ustawienia sieci
   Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Dokumentacji aparatu (użytkownicy aparatów Z 7 i Z 6są natomiast proszeni o skorzystanie z Instrukcji sieciowej).

  Nazwa aparatu zostanie wyświetlona w momencie wykrycia sieci lub hosta.

  Przedwczesne uruchomienie programu Wireless Transmitter Utility

  Jeśli uruchomisz program Wireless Transmitter Utility przed zakończeniem kroku 1, wyświetlone zostanie okno dialogowe „Witamy w Wireless Transmitter Utility”. Okno dialogowe parowania pokazane w kroku 2 zostanie wyświetlone, gdy aparat połączy się z komputerem lub siecią.

  Nie klikaj Dalej w oknie dialogowym „Witamy w Wireless Transmitter Utility”, ponieważ spowoduje to niewyświetlenie okna dialogowego parowania aparatu. Jeśli klikniesz Dalej w oknie dialogowym „Witamy w Wireless Transmitter Utility”, zamknij okno i ponownie uruchom program Wireless Transmitter Utility.

 2. Uruchom program Wireless Transmitter Utility.

  Po potwierdzeniu, że nazwa aparatu wyświetlona w kroku 1 znajduje się na liście, kliknij Dalej.

  Nie możesz nawiązać połączenia?

  Kiedy klikniesz Dalej w kroku 2, po wybraniu Bezp. połączenie z komputerem (tryb punktu dostępowego) w oknie dialogowym aparatu Ustawienia sieci w kroku 1, może zostać wyświetlony komunikat podobny do przedstawionego na ilustracji, co uniemożliwi przejście do kolejnego kroku. W trybie punktu dostępowego adres IP aparatu jest ustawiony na stałe na „192.168.1.1” i komputer nie będzie w stanie nawiązać połączenia bezprzewodowego z aparatem, jeśli jest on już połączony z urządzeniem o tym adresie IP. W takim przypadku spróbuj zastosować jedno z rozwiązań podanych poniżej.

  • Zmień adres IP routera.
   • Jeśli adres IP routera to „192.168.1.1”, przydziel mu inny adres.
   • Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do routera.
  • Tymczasowo wstrzymaj połączenie komputera z routerem.
   • Na czas parowania z aparatem lub pobierania zdjęć możesz wstrzymać połączenie z routerem i nawiązać połączenie wyłącznie z aparatem. Jeśli komunikat nie zniknie z ekranu, uruchom komputer ponownie, nie nawiązując ponownie połączenia z routerem.
   • Możesz ponownie nawiązać połączenie z routerem po zakończenia połączenia bezprzewodowego z aparatem, jeśli będziesz później potrzebować połączenia internetowego itp.
  • Utwórz profil sieciowy za pomocą opcji Szukaj sieci Wi-Fi (tryb infrastruktury) w oknie dialogowym Ustawienia sieci aparatu.
 3. Zanotuj kod uwierzytelniający.

  Zanotuj kod uwierzytelniający wyświetlony na monitorze aparatu.

 4. Wprowadź kod uwierzytelniający.

  Wprowadź kod uwierzytelniający w programie Wireless Transmitter Utility i kliknij Dalej.

 5. Zakończ parowanie.

  Program Wireless Transmitter Utility automatycznie sparuje aparat z komputerem. Po zakończeniu parowania w aparacie i w programie Wireless Transmitter Utility wyświetlone zostaną potwierdzające to komunikaty. Naciśnij przycisk OK na aparacie i kliknij Dalej w programie Wireless Transmitter Utility.

 6. Wybierz folder docelowy i aplikację.

  Można wybrać folder docelowy dla zdjęć pobranych z aparatu w trybie przesyłania zdjęć. Kliknij Przeglądaj, aby dokonać wyboru z listy dostępnych folderów. W tym oknie dialogowym nie można wybrać podfolderu.

  Domyślne miejsce docelowe to:

  • Windows: \Users\„nazwa użytkownika”\Pictures\Wireless Transmitter Utility
  • macOS: /Users/„nazwa użytkownika”/Pictures/Wireless Transmitter Utility

  Aplikację służącą do wyświetlania zdjęć po zakończeniu przesyłania można wybrać z menu Po zakończeniu transferu otwórz za pomocą poniższej aplikacji. Dokonaj wyboru spośród Eksplorator Windows (lub, w systemie macOS, Finder), NX Studio, Capture NX-D i ViewNX-i. Aplikacje, które nie są zainstalowane, nie zostaną wymienione na liście.

  Po zakończeniu tej czynności kliknij Dalej i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

  Wybieranie podfolderu

  Aby wybrać podfolder dla zdjęć pobranych z aparatu, zamknij okno, podłącz aparat do komputera przez USB, a następnie uruchom ponownie program Wireless Transmitter Utility. Gdy pojawi się monit wymagający wybrania sprzętu, wybierz Wbudowana sieć Wi-Fi aparatu, kliknij Dalej, po czym wybierz Wybierz folder docelowy i aplikację w oknie dialogowym akcji. Kliknięcie Dalej spowoduje następnie przejście do okna dialogowego, w którym można wybrać podfolder w folderze docelowym.

 7. Sprawdź, czy aparat jest podłączony.

  Po nawiązaniu połączenia, nazwa profilu sieciowego (domyślnie jest to identyfikator SSID sieci) zostanie wyświetlona w aparacie na zielono.

  „Sterowanie aparatem”

  Jeśli Sterowanie aparatem jest wybrane w profilu sieciowym, nazwa profilu zostanie wyświetlona na zielono po nawiązaniu połączenia i uruchomieniu programu Camera Control Pro 2 lub NX Tether.