Nikon

Menyn [View (Visa)]

[Group Files (Gruppera filer)]
Gruppera bilderna i fönstret [Thumbnails (Miniatyrer)] enligt fotograferingsdatum, filnamnsändelse eller mapp.
[Refresh (Uppdatera)] (endast Windows)
Uppdatera listan över enheter i fönstret [Options (Alternativ)].