Nikon

Menyn [Edit (Redigering)]

[Delete (Radera)]
Radera de bilder som för närvarande har valts i fönstret [Thumbnails (Miniatyrer)]. Detta kommando kan även användas när nedladdningen har satts på paus för att ta bort bilder, som för tillfället har valts, från överföringskön i fönstret [Transfer Queue (Överföringskö)].
[Select Files (Välj filer)]
Välj filer som uppfyller de kriterier du har angett via undermappen.
[Select All (Välj alla)]
Välj alla filer.
[Deselect (Välj bort)]
Välj bort alla valda filer.