NikonAt the heart of the image
Global

可选优化校准 下载

您可从该网页下载可选优化校准并将其复制至相机或软件。

*
有关使用软件和其它重要主题的详细信息,请参阅兼容的相机或软件随附的用户手册或在线帮助。

选择优化校准

选择一优化校准类型显示下载页面。

风景
兼容的产品
 • D3
 • D300
 • D700
 • D3X
 • D300S
 • D3S
 • 尼康软件*
人像
兼容的产品
 • D3
 • D300
 • D700
 • D3X
 • D300S
 • D3S
 • 尼康软件*
D2X
兼容的产品
 • D3
 • D300
 • D700
 • D3X
*
Capture NX 2 Ver.2.0.0或更高版本, ViewNX Ver.1.1.0或更高版本, CaptureNX Ver.1.3.4或更高版本
© 2009 Nikon Corporation