Nikon

Menyn [View (Visa)]

[Previous Item (Föregående objekt)]/[Next Item (Nästa objekt)]
Visa nästa eller föregående bild i den aktuella mappen.
[Viewer (Visare)]
Välj hur bilder ska visas i visningsområdet (0 Välja ett visningsläge).
[Filmstrip (Bildband)]
Ändra riktningen på bildbandet (0 Bildbandsvisning).
[Full Screen (Helskärm)]
Visa bilder i helskärm (0 Helbildsvy).
[Thumbnail Size (Miniatyrbildstorlek)]
Välj storlek på miniatyrbilderna som visas i miniatyrbilds- och bildbandsvyerna.
[Sort Thumbnails By (Sortera miniatyrbilder efter)]
Sortera miniatyrbilder.
[Display Thumbnail Info (Visa miniatyrbildsinfo)]
Välj om filnamn, etiketter, betyg, ikoner och andra data ska visas på bilder i miniatyrbilds- eller bildbandsvyn. Observera att endast etiketter och filnamn är synliga när små miniatyrbilder visas, oavsett vilka alternativ som väljs.
[Show RAW and JPEG Pairs as Single Images (Visa RAW- och JPEG-par som enskilda bilder)]
Visa varje bildpar tagna i RAW + JPEG-format som en enda bild i miniatyrbilds- och bildbandsvyerna.
[Show Sequences as Single Images (Visa sekvenser som enskilda bilder)]
Visa varje bildsekvens tagen med Smart fotoväljaren eller i serietagningsläge som en enda bild i miniatyrbilds- och bildbandsvyerna.
[Zoom Ratio (Zoomförhållande)]
Zooma in eller ut på bilder som visas i visaren eller i “2/4 bilder”- eller före-och-efter-vyerna.
[Image Information (Bildinformation)]
Visa kamerans namn, inspelningsdatum och -tid och annan bildinformation i visaren.
[Histogram (Histogram)]
Visa ett histogram i visaren. Du kan även välja kanaler eller justera histograminställningar.
[Filter]
Filtrera bilder efter etikett, betyg, skyddsstatus eller filtyp.
[Image Viewer Options (Alternativ för bildvisare)]

Justera visarens visningsinställningar.

  • [Show Grid (Visa rutnät)]: Visa ett rutnät i visaren.
  • [Show Focus Point (Visa fokuspunkt)]: Visa fokuspunkten för den aktuella bilden.
  • [Show Highlights (Visa högdagrar)]: Visa områden i bilden med det högsta värdet för ljusstyrka (255) i varje kanal och där detaljer kan ha förlorats på grund av överexponering. Olika färger används för att indikera högdagrar för varje kanal (RGB).

  • [Show Shadows (Visa skuggor)]: Visa områden i bilden med det minsta värdet för ljusstyrka (0) i varje kanal och där detaljer kan ha förlorats på grund av underexponering. Olika färger används för att indikera skuggor för varje kanal.

  • [Show RAW Images (Visa RAW-bilder)]: Visa RAW-bilddata i visaren när NEF-/NRW-bilder har valts. En förhandsgranskning visas när detta alternativ inte har valts.
[Refresh (Uppdatera)]
Uppdatera visningen i visaren eller bildbandet.