Nikon

Menyn [Browser (Webbläsare)]

[Go (Gå)]
Navigera i mappstrukturen.
[Add to Favorites (Lägg till i favoriter)]
Lägg till den aktuella mappen i [Favorite Folders (Favoritmappar)] i filhanterarpaletten (0 Filhanterarpaletten).
[Favorite Folders (Favoritmappar)]
Välj en mapp bland de som listas under [Favorite Folders (Favoritmappar)] i filhanterarpaletten.
[New Folder (Ny mapp)]
Skapa en ny mapp i den aktuella mappen.
[View in Explorer (Visa i utforskaren)] (Windows)/[View in Finder (Visa i Finder)] (macOS)
Öppna den aktuella mappen i Windows Explorer (Windows) eller Finder (macOS).
[Show Images from Subfolders of Current Folder (Visa bilder från undermappar i aktuell mapp)]
Inkludera bilder i mappar under aktuell mapp i miniatyrbilds- och bildbandsvyer.