Nikon

[Log Matching (Loggmatchning)]

Justera inställningar för spårloggar.

[Unit for Altitude/Depth (Enhet för altitud/djup)]
Välj de enheter som ska användas i diagrammet och visar förändringar i höjd och djup. Om du väljer [Use computer setting (Använd datorinställning)] matchas enheterna till de som valts för operativsystemet.
[Time Zone (Tidszon)]
Välj tidszon för platsen där bilder spelades in som skillnaden, i timmar och minuter, mellan UTC och tidszonen på platsen.
[Assign Location (Tilldela plats)]
Välj vad NX Studio ska göra när platsdata läggs till bilder baserat på spårloggar (0 Importera spårloggar).