Nikon

[Levels & Sampling (Nivåer och provtagning)]

Inställningarna i denna kategori gäller för [Levels & Curves (Nivåer och kurvor)] och provtagningsverktygen.

[Levels & Curves (Nivåer och kurvor)]
[Auto Contrast Clip (Automatisk kontrast för klipp)]: Alternativet för automatisk kontrast för klipp på [Adjustments (Justeringar)]-flikens verktyg [Levels & Curves (Nivåer och kurvor)] ökar kontrasten genom att ställa in skugg- och högdagerpunkterna för att exkludera en inställd andel av de mörkaste och ljusaste pixlarna i bilden. Välj procentandelen av pixlar som ska exkluderas av de nya punkterna för [Shadows (Skuggor)] och [Highlights (Högdagrar)] (0 Verktyget Nivåer och tonkurvor).
[Sampling (Provtagning)]
[Sample Size (Provstorlek)]: Välj storleken på området som ska provtas av gråpunkten [White Balance (Vitbalans)] och provtagningskontrollerna [Levels & Curves (Nivåer och kurvor)] på fliken [Adjustments (Justeringar)] (0 Vitbalansverktyget och Verktyget Nivåer och tonkurvor).
[Restore Defaults (Återställ standardvärden)]
Återställ alla alternativ i kategorin [Levels & Sampling (Nivåer och provtagning)] till standardvärdena.