Nikon

[Color Management (Färghantering)]

Justera färghanteringsinställningar.

[Color Matching Profile (Färgmatchningsprofil)] (Windows)/[Default Profiles for images (Standardprofiler för bilder)] (macOS)

Justera inställningar för färgrymd (färgprofil).

  • [Default RGB color space (Standard-RGB-färgrymd)] (Windows)/[RGB Default Profile (RGB-standardprofil)] (macOS): Välj standard-RGB-profil.

    • [Use this instead of an embedded profile when opening images (Använd denna istället för en inbäddad profil när du öppnar bilder)]: När du öppnar bilder ska den inbäddade färgprofilen ersättas med den profil som har valts för [Default RGB color space (Standard-RGB-färgrymd)] (eller i macOS, [RGB Default Profile (RGB-standardprofil)]).
[Printer Profile (Skrivarprofil)]

[Use this profile when printing (Använd denna profil vid utskrift)]: Välj detta alternativ för att välja en färgprofil för utskrift.

  • Välj den skrivarprofil som ska användas för utskrift.
  • Välj avsikt från menyn [Intent (Metod)].
[Display Profile (Visningsprofil)] (Windows)/[Device Profiles (Enhetsprofiler)] (macOS)
Klicka på [Change Display Profile (Ändra visningsprofil)] för att välja en bildskärmsprofil. Alternativen för ditt operativsystem visas.
[Output (Skapa)]
Välj [Convert images to sRGB color space when they are converted into JPEG/TIFF format (Konvertera bilder till sRGB-färgrymd när de konverteras till JPEG-/TIFF-format)] för att bädda in sRGB-färgprofilen i bilder som konverteras till andra format under export. Den ursprungliga färgprofilen skrivs över.
[Thumbnail (Miniatyrbild)]
Välj [Apply color management settings to thumbnails (Tillämpa färghanteringsinställningar på miniatyrbilder)] för att tillämpa färghanteringsinställningar på miniatyrbilderna i miniatyrrutnätet, miniatyrbildslistan och bildbandet.

Metod

  • [Perceptual (Perceptuell)] upprätthåller förhållandet mellan färgerna för att ge resultat som verkar naturliga för det mänskliga ögat. Färgerna kanske dock inte matchar originalbilddata.
  • [Relative colorimetric (Relativt kolorimetriskt)] tilldelar färger som inte finns i den valda profilen till närmast tillgängliga färg. Alla färger i skrivarens färgomfång återges korrekt.