Nikon

[Viewer (Visare)]

Justera visarinställningar.

[Scale with Shift Key (Skalanpassa med skifttangenten)]
I bildvisaren samt i “2/4 bilder”- och före-och-efter-visningarna kan du snabbt zooma in genom att klicka på bilder eller hålla ned skifttangenten. Zoomförhållandet kan väljas från alternativen i listan.
[View Mode (Visningsläge)]

Välj visningslägesval för visaren samt “2/4 bilder”- och före-och-efter-visningarna.

  • [Choose the view mode accessed by double-clicking thumbnails (Välj visningsläget som nås genom att dubbelklicka på miniatyrbilder)]: Välj om bilden ska visas i helskärm eller i bildvisaren när du dubbelklickar på en miniatyrbild i miniatyrbildsrutnätet eller -listan.
  • [When viewing images full-screen in a multi-display environment (Vid visning av bilder i helskärmsläge i en multiskärmmiljö)]: Välj den monitor som ska användas för att visa den valda bilden när du dubbelklickar på en miniatyrbild med [Full Screen (Helskärm)] valt för [Choose the view mode accessed by double-clicking thumbnails (Välj visningsläge som nås genom att dubbelklicka på miniatyrbilder)] i en multiskärmmiljö.
[Restore Defaults (Återställ standardvärden)]
Återställ alla alternativ i kategorin [Viewer (Visare)] till standardvärdena.