Nikon

Indexutskrifter

För att skriva ut flera bilder per sida väljer du [Index Print (Indexutskrift)] för [Print Type (Utskriftstyp)]. Du kan välja bildstorlek och antal bilder som ska skrivas ut per sida.

[Layout]

Välj en layout.

  • [Standard]: Välj antal bilder per sida från en listruta. Storleken på bilderna justeras automatiskt i enlighet med det alternativ som valts.
  • [Image Size (Bildstorlek)]: Bilderna skrivs ut med den storlek som angetts för [Width (Bredd)] och [Height (Höjd)]. Antal bilder per sida justeras automatiskt i enlighet med den storlek som valts.
  • [Column and Row (Kolumn och rad)]: Välj antal för [Column (Kolumn)] och [Row (Rad)] som ska skrivas ut per sida. Storleken på bilderna justeras automatiskt i enlighet med de alternativ som valts.
  • [Images Per Page (Bilder per sida)]: Välj antalet bilder som skrivs ut per sida. Bildernas storlek ändras automatiskt för att passa det valda antalet bilder på sidan.
[Margins (Marginaler)]
Välj bredd på marginalerna med reglaget.