Nikon

Importera spårloggar

Kompatibla kameror, smarttelefoner och GNSS-mottagare hämtar platsdata från GNSS-satelliter med jämna mellanrum. Spårloggar, som skapats från dessa platsdata, kan läsas in i NX Studio och visas på kartan.

Spårloggar

Information om att spara och ladda upp spårloggar finns i dokumentationen för din kamera, smarttelefon eller GNSS-mottagare.

Format som stöds

Följande typer av spårloggfiler stöds:

 • NMEA (filtillägg “.nmea”, “.nma”, “.log”)
 • GPX (filtillägg “.gpx”)

Öppna och visa spårloggar

Kopiera spårloggar till datorn med en kortläsare eller liknande.

 1. Om du aktiverar “visa spårloggar” () i kartverktygsfältet visas kontrollerna [Log Matching (Loggmatchning)].

 2. För att lägga till en spårlogg klickar du på [Add (Lägg till)] under [Track Log File (Spårloggfil)] och väljer önskad fil för att visa spåret på kartan.

 3. Spårets start och slut visas med start- () och slut- () nålar.

Importera spårloggar

 • Loggmatchningslistan visar upp till tio spårloggar åt gången. Spår kan visas genom att välja loggarna i listan.
 • För att visa eller dölja spår markerar eller avmarkerar du de intilliggande kryssrutorna ().
 • Loggar som för närvarande är valda i listan kan tas bort genom att klicka på knappen [Remove (Ta bort)] under [Track Log File (Spårloggfil)].

Lägga till bilder i spårloggar

Bilder kan matchas till platser på spårloggar utifrån inspelningsdatum och -tid. Platsdata kan läggas till samtidigt i flera bilder som inte hade några sedan tidigare.

 1. Välj en mapp som innehåller bilder inspelade vid datum och tider som matchar de för spårloggen, visa bildbandet och klicka på knappen [Run (Kör)] under [Log Matching (Loggmatchning)].

  Platsdata

  Platsdata läggs till bilder som tagits medan spårning var aktiv eller inom en timme från loggens start eller slut.

 2. Miniatyrerna för bilder tagna under den tid, som registrerats av loggen, indikeras med bockar () och kartnålar ().

  Bilder som inte kan tilldelas platsdata

  Bilder som inte kan tilldelas platsdata indikeras med -ikoner.

  Spårpunkter

  Punkterna på spårloggen där platsdata hämtades från GNSS-satelliter kallas “track points” (spårpunkter). Spårpunkter läggs till vid angivna intervall, som inte är direkt länkade till bildinspelningstiderna. Med standardinställningarna matchas bilder för att spåra punkter med de tider som närmast matchar de tider som bilderna togs. Matchningen mellan bilder och spårpunkter kan justeras via [Log Matchning (Loggmatchning)] i dialogrutan [Options (Alternativ)] (0 Matchningsalternativ).

 3. Klicka på miniatyrbilderna för att visa bildplatser. Nålarna för valda bilder visas i rött (). Om du istället klickar på kartnålar väljs miniatyrbilder för de tillhörande bilderna.

  Ta bort matchningar

  Bilder kan tas bort från kartan genom att avmarkera miniatyrbilderna. I så fall läggs inga platsdata till i bilderna.

 4. För att lägga till platsdata i de valda bilderna klickar du på knappen [Save (Spara)] under [Log Matching (Loggmatchning)] och sedan på [Yes (Ja)] när du uppmanas att göra det.

 5. Platsdataikoner () visas på miniatyrbilderna.

  Hantera platsdata

  Platsdata som läggs till bilder kan redigeras manuellt (0 Redigera platsdata).

Matchningsalternativ

För att välja hur NX Studio ska matcha bilder för att spåra punkter efter att du har klickat på loggmatchningsknappen [Run (Kör)], använder du alternativet [Assign Location (Tilldela plats)] i sektionen [Log Matching (Loggmatchning)] i dialogrutan [Options (Alternativ)].

Exemplet nedan visar hur de olika alternativen avgör hur NX Studio ska tilldela platsdata i en bild som tagits 10:32 baserat på spårpunkter registrerade 10:30 (a) och 10:35 (b).

[Nearest Track Point (Single Point) (Närmaste spårpunkt (enskild punkt))]

Bilder matchas för att spåra punkter med de tider som närmast matchar de tider som bilderna togs. I detta fall kommer platsdata för spårpunkt (a) att läggas till bilden.

[Last and next track points (Two Points) (Senaste och nästa spårpunkt (två punkter))]

NX Studio beräknar en fotograferingsplats för varje bild baserat på skillnaden mellan inspelningstidpunkten och tiderna för de två närmaste spårpunkterna. I detta exempel tilldelas bilden en plats två femtedelar av vägen mellan punkt (a) och (b).

Lägga till altitud-/djupavläsningar i spårloggar

Spårloggar kan kombineras med altitud-/djuploggar, som registrerats med digitalkameror från Nikon. Altitud- eller djupdata läggs till spårpunkterna i spårloggen.

Altitud-/djuploggar

 • Altitud-/djuploggar skapas av digitalkameror från Nikon som har höjdmätnings- eller djupmätningsgivare, som registrerar altitud eller djup vid inställda intervaller.
 • Plats och altitud eller djup som registrerats vid varje intervall kallas “spårpunkt”.
 1. I menyn [View (Visa)] väljer du [Map Display Options (Kartvisningsalternativ)] > [Merge Altitude and Track Logs (Sammanfoga altitud och spårloggar)].
 2. Klicka på [Select (Välj)] och välj en spårlogg. Spårloggfilnamnet, filtypen och start- och sluttider visas i spårloggfillistan.

 3. Klicka på [Add (Lägg till)] och välj en altitud-/djuplogg.

  Altitud-/djuploggar

  • Loggmatchningslistan visar upp till tio altitud-/djuploggar åt gången. Spår kan visas genom att välja loggarna i listan.
  • För att visa eller dölja spår markerar eller avmarkerar du de intilliggande kryssrutorna ().
  • Loggar som för närvarande är valda i listan kan tas bort genom att klicka på knappen [Remove (Ta bort)] bredvid [Altitude/Depth Log File (Altitud-/djuploggfil)].
 4. Klicka på [Save (Spara)] för att sammanfoga loggarna och avsluta dialogrutan [Merge Altitude Log with Track Log (Sammanfoga altitudlogg med spårlogg)].

  Altitud-/djupdata

  Med standardinställningarna matchas altitud-/djupavläsningar för att spåra punkter med de tider som närmast matchar de tider då avläsningarna registrerades. Matchningen mellan altitud-/djupavläsningar och spårpunkter kan justeras via [Log Matchning (Loggmatchning)] i dialogrutan [Options (Alternativ)] (0 Matchningsalternativ).