Nikon

Kamerakorrigeringsverktyget

Korrigera för moaré, damm på bildsensorn och röda ögon. Detta verktyg visas inte när [Adjust using HDR (Justera med HDR)] är aktiverat.

[Color Moiré Reduction (Färgmoaréreducering)] (endast RAW-bilder)
Reducera färgmoaré (en bildartefakt som är synlig där vanliga mönster överlappar varandra). Reduceringsgraden kan väljas från rullgardinsmenyn.
[Image Dust Off (Borttagning av damm i bilden)] (endast RAW-bilder)

Referensdata för borttagning av damm i bilden (NDF-filer, filtillägg “.ndf”) som registreras med kameran kan användas för att fastställa var dammet är framför bildsensorn. Om du väljer detta alternativ kan bilder jämföras med dessa data för att minska effekten av dammet.

  • Om inga referensdata har valts när du aktiverar detta alternativ uppmanas du att välja en NDF-fil.
  • Om den aktuella mappen innehåller en referensfil för borttagning av damm i bilden visas ett meddelande som frågar om du vill använda filen för borttagning av damm i bilden. Om du väljer [No (Nej)] eller om den aktuella mappen inte innehåller en referensfil för borttagning av damm i bilden uppmanas du att välja filen manuellt.
  • För att växla till en annan NDF-fil klickar du på [Change (Ändra)] och väljer en fil.
[Auto Red-Eye (Automatisk korrigering av röda ögon)]
Identifierar och tar bort “röda ögon” automatiskt.

Borttagning av damm i bilden

  • Positionen och mängden damm framför bildsensorn varierar från dag till dag. Använd om möjligt referensdata som registrerats under de senaste 24 timmarna.
  • Om kameran erbjuder alternativet [Clean image sensor (Rengör bildsensorn)] kommer [Image Dust Off (Borttagning av damm i bilden)] inte att korrekt kunna tillämpa data som sparats före rengöring av bilder som tagits vid ett senare tillfälle, eftersom dammets position då har ändrats. Om du planerar att kombinera borttagning av damm i bilden med rengöring av bildsensorn rekommenderas du att inte ta bilder som ska användas med borttagning av damm i bilden förrän du har sparat nya referensdata med [Clean sensor and then start (Rengör sensor och starta sedan)] i kameramenyerna.
  • Denna funktion är inte tillgänglig för RAW-bilder tagna med [Medium (Medium)] eller [Small (Liten)] valt som bildstorlek.
  • Se kamerans handbok för mer information om borttagning av damm i bilden.