Nikon

Skärpejusteringsverktyget

Öka skärpan genom att göra kanterna tydligare. Använd [Unsharp Mask (Oskarp mask)] för att öka kontrasten kring kanter medan andra områden lämnas orörda. Detta verktyg visas inte när [Adjust using HDR (Justera med HDR)] är aktiverat.

[Sharpness (Skärpa)]
Välj högre värden för att öka skärpan på konturerna i hela bilden.

[Unsharp Mask (Oskarp mask)]
Välj detta alternativ för att öka skärpan i bilder med oskarp mask.
Radera
Radera den aktuellt valda masken från oskarp mask-listan.
Flytta upp/flytta ned
Flytta den valda masken uppåt eller nedåt i oskarp mask-listan.
Oskarp mask-lista
En lista över oskarpa masker. Masker identifieras av färgkanal, intensitet, radie (kantbredd) och tröskel (t.ex. “Röd, 50 %, 10 %, 0”). De gäller i den ordning som listas. För att ändra ordningen använder du upp- och nedknapparna.
Färg
Välj vilken färgkanal som den oskarpa masken ska gälla för.
[Intensity (Intensitet)]
Välj en skärpningsgrad. Ju högre värde, desto mer kommer kantkontrasten att ökas.
[Radius (Radie)]
Kantbredd. Ju större radie, desto bredare blir kanterna i den skärpta bilden.
[Threshold (Tröskel)]
Gränsvärdet vid vilket skärpning tillämpas. Om tröskeln är noll tillämpas skärpning på alla pixlar i bilden. Om tröskeln ökas så ökar mängden kontrast som måste finnas mellan pixlarna innan masken tillämpas, vilket innebär att endast kanter med mer påtaglig kontrast påverkas.