NikonAt the heart of the image
Global

ViewNX 2 Downloaden

Een kosteneffectief, all-in-one softwarepakket dat kan worden gebruikt om in zowel foto's als films te bladeren en deze te bewerken en te delen.

ViewNX 2 biedt gebruiksgemak en hoge prestaties in één compleet pakket. Naast het importeren en bekijken van afbeeldingen, kunt u het formaat van foto's wijzigen en deze uitsnijden en rechtzetten, de witbalans en belichting van RAW-afbeeldingen aanpassen en hebt u toegang tot andere vaak gebruikte retoucheeropties zoals het aanpassen van de helderheid. U vindt tevens opties voor het bewerken van films, waaronder het verwijderen van ongewenste beelden, en is naadloos geïntegreerd in "NIKON IMAGE SPACE", de service voor het delen en opslaan van beelden van Nikon.
ViewNX 2 is een gebruiksvriendelijk, all-in-one pakket voor bladeren en bewerken waarmee u het meeste uit uw foto's en films haalt.

Downloadvoorwaarden en -bepalingen

Deze Downloadvoorwaarden en -bepalingen ("Overeenkomst") vormen een wettelijke overeenkomst tussen u (als persoon of rechtspersoon) en Nikon Corporation ("Nikon") waarin de voorwaarden en bepalingen worden beschreven die het downloaden beheersen van de Nikon-software die bij deze Overeenkomst hoort ("SOFTWARE"). Deze software bevat computersoftware en mogelijk ook 'online' of elektronische documentatie.

Door 'Ik ga akkoord - Download starten' te selecteren, geeft u aan dat u deze Overeenkomst accepteert en ermee akkoord gaat dat u gebonden bent aan de bepalingen van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de SOFTWARE niet downloaden.

Deze licentie houdt geen verkoop van de SOFTWARE in en u wordt geen eigenaar van de SOFTWARE door een product te kopen, te downloaden en/of te gebruiken. Het eigendom van de SOFTWARE en alle kopieën ervan en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, evenals alle rechten die u niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze Overeenkomst, berusten bij Nikon en/of de licentieverleners van Nikon. Deze Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst, mondeling of schriftelijk, tussen u en Nikon of aan haar gelieerde ondernemingen met betrekking tot de SOFTWARE.

 1. LICENTIEVERLENING

  Nikon verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, beperkte licentie om één (1) kopie van de SOFTWARE naar één (1) van uw eigen computers te downloaden. Als u deze gedownloade SOFTWARE wilt installeren en gebruiken, moet u afzonderlijk akkoord gaan met de licentieovereenkomst die bij de SOFTWARE wordt geleverd. Deze overeenkomst wordt weergegeven als u de SOFTWARE installeert.

  De SOFTWARE wordt beschermd door Japanse auteursrechtwetten en internationale auteursrechtwetten en -verdragen. Op elke kopie moet u de copyrightmelding van Nikon en andere eigendomsinformatie van het origineel overzetten.

 2. BEPERKINGEN

  Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst, mag u geen kopieën van de SOFTWARE maken of onder anderen verspreiden, en de SOFTWARE niet elektronisch via een netwerk overzetten van de ene naar de andere computer. De SOFTWARE bevat handelsgeheimen en om deze te beschermen mag u de SOFTWARE niet decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins omzetten in een vorm die voor mensen leesbaar is, tenzij en voor zover wettelijk toegestaan. U MAG BEVEILIGINGSMELDINGEN IN DE SOFTWARE BETREFFENDE AUTEURSRECHT, HANDELSMERKEN OF ANDERSZINS NIET WIJZIGEN OF VERWIJDEREN. U MAG DE SOFTWARE NIET AFSTAAN OF ANDERSZINS VAN DE HAND DOEN, U MAG DEZE NIET WIJZIGEN, AANPASSEN, VERTALEN, VERHUREN, LEASEN, UITLENEN, DOORVERKOPEN, VERSPREIDEN OF IN EEN NETWERK GEBRUIKEN, EN U MAG GEEN AFGELEIDE PRODUCTEN MAKEN OF LATEN MAKEN OP BASIS VAN DE SOFTWARE OF EEN DEEL ERVAN.

 3. DUUR

  De beperkte licentie voor de SOFTWARE wordt automatisch beëindigd zonder kennisgeving van Nikon als u zich niet houdt aan de bepalingen van deze licentie. Na beëindiging moet u de SOFTWARE en alle kopieën ervan onmiddellijk vernietigen. U mag deze licentie op elk moment zelf beëindigen door de SOFTWARE en alle kopieën ervan te vernietigen.

 4. EXPORT

  U verklaart dat de SOFTWARE en alle verwante technische gegevens niet direct of indirect (zullen) worden verzonden, overgedragen, opnieuw geëxporteerd of gebruikt naar of in een ander land dan het land waarin de SOFTWARE is verkocht of gedownload.

 5. BEPERKTE GARANTIE EN VRIJWARING

  1. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, WORDT DE SOFTWARE GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT (‘AS IS’), ZONDER ENIGE GARANTIE, EN NIKON, HAAR WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS EN AGENTEN WIJZEN ELKE GARANTIE UITDRUKKELIJK AF. DIT GELDT VOOR ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EERBIEDIGING VAN RECHTEN VAN DERDEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, BIEDEN NIKON, HAAR WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS EN AGENTEN GEEN GARANTIE BETREFFENDE DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE OF DE RESULTATEN DIE U VERKRIJGT MET DE SOFTWARE, EN GARANDEREN ZE NIET DAT DE SOFTWARE AAN UW EISEN VOLDOET OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VIRUSVRIJ ZAL ZIJN. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, HOUDEN NIKON, HAAR WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS OF AGENTEN ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, VERLIES OF KOSTEN, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE KOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF HET GEVOLG ZIJN VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT DE OORZAAK ERVAN, ZELFS ALS NIKON, HAAR WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, DISTRIBUTEURS OF AGENTEN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, VERLIEZEN OF KOSTEN. DEZE VRIJWARING VORMT EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST EN DE SOFTWARE MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER TOEPASSING VAN DEZE VRIJWARING.
  2. Nikon behoudt zich hierbij het recht voor om de SOFTWARE op elk moment te wijzigen, aan te passen, te vertalen of te verbeteren.
 6. BEPERKTE RECHTEN VOOR DE REGERING VAN DE VERENIGDE STATEN

  De SOFTWARE en elektronische documentatie worden geleverd met BEPERKTE RECHTEN. Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderworpen aan beperkingen zoals neergelegd in DFARS 252.227-7013 of subparagrafen (c) (1) en (2) van de Commercial Computer Software Restricted Rights, zoals van toepassing. Fabrikant: Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8331, Japan.

 7. ALGEMEEN

  Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig het Japanse recht. In het geval dat het Japanse recht, om welke reden dan ook, niet toepasbaar wordt geacht op deze Overeenkomst in het land waar u de SOFTWARE hebt gekocht, is deze Overeenkomst onderworpen aan en wordt deze geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van het land waar u de SOFTWARE hebt gekocht. U gaat ermee akkoord dat de correspondentie bij elke actie die voortkomt uit deze Overeenkomst via de reguliere post verloopt of via enige andere, in zakelijk verkeer gebruikelijke verzendmethode met bewijs van ontvangst.

  Indien een bepaling van de Overeenkomst om enige reden ongeldig blijkt te zijn, worden de overige bepalingen hierdoor niet ongeldig en blijven deze volledig van kracht. Deze Overeenkomst is een weerslag van de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en Nikon en vernietigt en vervangt alle andere overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst.

  Wanneer een partij nalaat om de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst strikt na te leven of een beroep te doen op een keuzemogelijkheid, recht of schadeloosstelling die deze Overeenkomst biedt, wordt daarmee geen afstand gedaan van de toekomstige toepassing van de betreffende voorwaarde, bepaling, keuzemogelijkheid, het recht of de schadeloosstelling en blijft die voorwaarde, bepaling, keuzemogelijkheid, dat recht of die schadeloosstelling volledig van kracht.

  De titels van de secties in deze Overeenkomst dienen slechts als leidraad; ze vormen geen onderdeel van deze Overeenkomst en hebben geen enkele invloed op de betekenis of interpretatie ervan.

  Tenzij elders in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald, blijven de bepalingen van Sectie 2, 3 (alleen tweede zin), 4, 5, 6, 7 en 7, en bepalingen die blijkens hun uitdrukkelijke bewoordingen van toepassing zijn op periodes na beëindiging van deze Overeenkomst, van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook.

Bestandsbeschrijvings

Windows

  32-bit versie 64-bit versie
Productnaam ViewNX 2
Versie 2.10.3
Bestandsnaam S-VNX2__-021003WF-EURNL-32BIT_.exe S-VNX2__-021003WF-EURNL-64BIT_.exe
Bestandsgrootte 107.77 MB (113,008,104 bytes) 108.68 MB (113,954,880 bytes)

Mac

Productnaam ViewNX 2
Versie 2.10.3
Bestandsnaam S-VNX2__-021003MF-EURNL-ALL___.dmg
Bestandsgrootte 141.99 MB (148,882,836 bytes)

Systeemvereisten

Windows

Besturingssysteem Vooraf geïnstalleerde versies van Windows® 8.1 Pro/Enterprise, Windows® 7 Home/Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1) of Windows Vista® Home/Basic/Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2)
Opmerking:
Gebruikers van 64-bits besturingssystemen moeten ervoor zorgen dat de native 64-bits versie van ViewNX 2 is gedownload en geïnstalleerd.
Nikon Transfer 2 en Nikon Movie Editor zullen echter worden uitgevoerd in de 32-bits compatibele modus.
Opmerking:
Gebruik in desktopmodus in Windows® 8.1.
CPU
 • Foto’s:
  Intel® Celeron® / Pentium® 4 / Core™ Series, 1,6GHz of hoger
 • Films:
  Weergave: Pentium D 3.0 GHz of hoger
  Bewerken: Intel Core i5 of hoger
 • Intel Core i5 of beter aanbevolen voor films met een framegrootte van 1.280 × 720 gemaakt met 30 fps (beelden per seconde) of sneller en met films met een framegrootte van 1.920 × 1.080.
Geheugen (RAM) 32-bits edities van Windows® 8.1, Windows® 7 en Windows Vista®: 1 GB of meer (2 GB of meer aanbevolen)
64-bits edities van Windows® 8.1, Windows® 7 en Windows Vista®: 2 GB of meer (4 GB of meer aanbevolen)
Harde schijf 1 GB of meer beschikbaar op de opstartschijf van het systeem voor installatie en terwijl de toepassing actief is(3 GB of meer wordt aanbevolen)
Beeldschermresolutie Resolutie: 1024 × 768 pixels (XGA) of hoger (1280 × 1024 pixels of hoger aanbevolen).
Kleur: 24-bit kleur (Ware kleuren) of hoger
Voor het overzetten van bestanden
 • Interface:
  USB: alleen ingebouwde USB-poorten worden ondersteund.
  Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer; gebruik geen hub of een USB-toetsenbord.
 • Ondersteunde camera's:
  USB: digitale camera's van Nikon die MTP/PTP, PTP of Mass Storage ondersteunen.
Ondersteunde indelingen
 • Beelden met JPEG-indeling (compatibel met Exif 2.2 tot 2.3)
 • Beelden in RAW- (NEF, NRW), MPO (3D) en TIFF-indeling, films, geluiden, Stofverwijdering-referentiegegevens en GPS-nummers die werden opgenomen met een digitale camera van Nikon
 • RAW (NEF of NRW)-, TIFF (RGB)- en JPEG (RGB)-afbeeldingen en MOV-, AVI-, MPEG1- en WMV-films die werden opgeslagen met behulp van toepassingen van Nikon.
*
Raadpleeg de online help voor gedetailleerde informatie over de ondersteunde formaten.
Diversen
 • Nikon Message Center 2, NIKON IMAGE SPACE en de kaartoptie vereisen een internetverbinding.
 • DirectX 9 of hoger is vereist voor toegang tot het hele scala aan functies dat door deze software wordt aangeboden.
Bezoek de volgende websites voor de nieuwste ViewNX 2 ondersteunende informatie. Aanvullende informatie kan mogelijk worden verstrekt door de Nikon importeur in uw land/regio. Ga naar http://imaging.nikon.com/ voor adresinformatie.

Mac

Besturingssysteem OS X (versie 10.8.5, 10.9.5, 10.10.1)
*
Als OS X in de 64-bit modus draait, werken ViewNX 2 en Nikon Transfer 2 als 64-bit toepassingen en Nikon Movie Editor als een 32-bit toepassing.
*
Picture Control Utility 2 draait als een 64-bit toepassing in alle versies van OS X als deze in 64-bit modus draait.
CPU
 • Foto’s:
  Intel® Core™-reeks / Intel® Xeon®-reeks
 • Films:
  Weergave: Core™ Duo 2 GHz of hoger
  Bewerken: Intel Core i5 of hoger
 • Intel Core i5 of beter aanbevolen voor films met een framegrootte van 1.280 × 720 gemaakt met 30 fps (beelden per seconde) of sneller en met films met een framegrootte van 1.920 × 1.080.
Geheugen (RAM) 2 GB of meer (4 GB of meer aanbevolen)
Harde schijf 1 GB of meer beschikbaar op de opstartschijf van het systeem voor installatie en terwijl de toepassing actief is(3 GB of meer wordt aanbevolen)
Beeldschermresolutie Resolutie: 1024 × 768 pixels (XGA) of hoger (1280 × 1024 pixels of hoger aanbevolen).
Kleur: Miljoenen kleuren of meer
Voor het overzetten van bestanden
 • Interface:
  USB: ingebouwde USB-poorten en FireWire-poorten worden ondersteund.
  Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer; gebruik geen hub of een USB-toetsenbord.
 • Ondersteunde camera's:
  USB: digitale camera's van Nikon die MTP/PTP, PTP of Mass Storage ondersteunen.
Ondersteunde indelingen
 • Beelden met JPEG-indeling (compatibel met Exif 2.2 tot 2.3)
 • Beelden in RAW- (NEF, NRW), MPO (3D) en TIFF-indeling, films, geluiden, Stofverwijdering-referentiegegevens en GPS-nummers die werden opgenomen met een digitale camera van Nikon
 • Beelden in RAW- (NEF, NRW), TIFF- (RGB) en JPEG-indeling (RGB) en films in MOV-, AVI- en MPEG1-indeling die met Nikon-programma's zijn opgeslagen.
*
Raadpleeg de online help voor gedetailleerde informatie over de ondersteunde formaten.
Diversen
 • Nikon Message Center 2, NIKON IMAGE SPACE en de kaartoptie vereisen een internetverbinding.
Bezoek de volgende websites voor de nieuwste ViewNX 2 ondersteunende informatie. Aanvullende informatie kan mogelijk worden verstrekt door de Nikon importeur in uw land/regio. Ga naar http://imaging.nikon.com/ voor adresinformatie.

Installatieprocedure

 1. Maak een nieuwe map met een toepasselijke naam op de vaste schijf van uw computer.
 2. Klik op Ik ga akkoord - Download starten om het installatieprogramma te downloaden in de map die u heeft gemaakt in stap 1.
 3. Dubbelklik op het gedownloade bestand om het installatieprogamma te starten.
 4. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Gerelateerde software

© 2015 Nikon Corporation